Buda Mariann szakmai önéletrajza

 

 

Elérhetőség: mariann.buda@gmail.com

Honlap: delfin.unideb.hu/~mbuda

 

Végzettség, szakképzettség, tanári oklevél:

1995: mentálhigiénikus, KLTE

1987: kutató-fejlesztő szakpedagógus, KLTE

1979: matematikus és matematika szakos középiskolai tanár, KLTE

Jelenlegi munkahely, a kinevezésben feltüntetett munkakör:

DE BTK Neveléstudományi Intézet, Didaktika és IKT Tanszék, egyetemi adjunktus, tanszékvezető

Tudományos fokozat a tudományág megjelölésével:

1998: Ph.D, neveléstudomány, KLTE.

Ösztöndíj: Békésy Béla Ösztöndíj, 2002-2005.

Kitüntetések:

2001: A Bölcsészkar Legnépszerűbb Oktatója

2003: A Bölcsészkar Elismerő Oklevele.

Tudományos és társasági tagságok

Tanárképzők Szövetsége Pedagógiai Szekció, tag, 1996-tól

MTA Debreceni Akadémiai Bizottság Nevelés-, Művelődéstudományi és Pszichológiai Szakbizottsága, tag 1995-től, 2002-2005: titkár

 

Eddigi oktatói tevékenység:

KLTE ill. Dbreceni Egyetem

Tanárképzés:

1994-96: Iskolapedagógia

1994-99: A nevelés és közoktatás társadalmi alapjai

1999: Pedagógiai programfejlesztés

1998-2007 :Pedagógiai értékelés

2008- : Bevezetés az iskola és az oktatás világába.

Pedagógia szak

1997-2000: Általános kutatásmódszertan

1998-2000: A neveléstudományok rendszere, alapjai

1997: Társadalmi döntések, társadalmi csapdák

1998-: Pedagógiai értékelés

2000- : Az emberi fejlődés

2005- : A pedagógia tanításának módszertana

2005- : Oktatáselmélet

2007-: Iskola és érték

Más felsőoktatási intézmények:

ELTE BTK Pedagógiai pszichológus szakképzés:  A család és az iskola szociológiája (1999, 2001, 2003, 2006, 2008)

Oktatásfejlesztés

1994-96: „Polgári ismeretek és készségek” önkéntes, betétlapos, egyetemi szintű tanárképzés (KLTE JATE, JPTE együttműködés): részvétel az ún. Civitas-kosár összeállításában és a Civitas-sztenderdek kidolgozásában. A Társadalmi döntések, társadalmi csapdák c. Civitas-kurzus kidolgozása.

1995-96: A nevelés és közoktatás társadalmi alapjai c. szeminárium új koncepciójának kidolgozása és bevezetése.

1996: a Pedagógiai értékelés és a Kutatásmódszertan c. pedagógia szakos kurzusok kidolgozása.

1999: Pedagógiai programfejlesztés. Akkreditált 60 órás tanári továbbképzési kurzus kidolgozása.    
A változás és változtatás nyelve c. értelmiségi modul (speciálkollégium) kidolgozása.

2000: Mérés-értékelési feladatok elvégzésére felkészítő, szakvizsgával záródó akkreditált tanári továbbképzési kurzus kidolgozása.        
Az emberi fejlődés c. két féléves, pedagógia szakos kurzus kidolgozása (társszerzővel).

2005: A gyermeki agresszió az iskolában, óvodában. 30 órás akkreditált tanártovábbképzési kurzus kidolgozása.

2007: Bevezetés az iskola és az oktatás világába. Tananyagfejlesztés a HEFOP 3.3.1. Bölcsész Konzorcium keretében (közreműködő).

Kutatásvezetés:

2000-2002. A tanulási képesség szerkezete: az önálló tanuláshoz szükséges képességek szerkezetének, szerveződési szintjeinek és definiálási, felismerési és értékelési kritériumainak feltárása. (OTKA T 32623.)

2008-: Iskolai zaklatás Hajdú-Bihar Megyében. (saját kutatás, az Intézet és a KFRTK támogatásával)

Közreműködés kutatásokban:

1998-2000: Sztenderd eszközrendszer kifejlesztése a tanárszakos hallgatók intézményi gyakorlatához. (Soros Alapítvány. Kutatásvezető: Dr. Szabó László Tamás)

1999-2000: Polgárrá nevelés, dialógus, európaiság az autonóm iskolában. (MKM-MTA Pedagógiai Bizottság pályázat. Kutatásvezető: Dr Brezsnyánszky László)

1999-2001: A reflektív gyakorlat mint új paradigma a tanárképzésben; azaz az integrált szakmai tudás szerveződésének és működésének modelljei a tanári mesterség gyakorlásában (elméleti és empirikus kutatás). (FKFP. Kutatásvezető: Dr. Szabó László Tamás docens)

1998-2001: Erkölcsi és jogi szocializáció az iskolában. (OTKA T 025522. Témavezető: Horváth H. Attila)

2001-2004: Iskolások erkölcsi kompetenciájának helyzete és fejlesztése. (OTKA T 034620. Témavezető: Dr. Szekszárdi Julianna docens)

2003-2004: A pályakezdő pedagógusok szakmai beilleszkedése (OM által támogatott projekt, témavezető: Dr. Nagy Mária, OKI)

2003-2005: A „rejtett tanterv”: változatok iskolai életvilágokra. Projektvezető: A tanulási kudarcok fenomenológiája alprojekt. (OTKA T 043492. Témavezető: Szabó László Tamás)

2004: Az iskolai eredményesség vizsgálata. (OKI kutatási projekt. Témavezető: Dr. Nagy Mária)

Publikációk:

Könyv:

Deli Éva – Buda Mariann: Tanulástanítás. Az élvezetes tanulás. (Modern pedagógia a gyakorlatban 4.) Dinasztia, Bp. 2007. 186 p.

Buda Mariann: Tehetünk ellene? A gyermeki agresszió. (Modern pedagógia gyakorlatban 3.) Dinasztia, Bp. 2005. 152 p.

Buda Mariann: Óriás leszel? A tehetséges gyermek. (Modern pedagógia a gyakorlatban 2.) Dinasztia, Bp. 2004. 148 p.

Buda Mariann: Az iskola szellemisége és a társadalmi gyakorlat. Debrecen, 1999, Neveléstudományi Tanszék (Acta Pedagogica Debrecina 97.) 167 p.

Buda Mariann: Bevezetés a pedagógiába. Kísérleti alaptankönyv középiskolásoknak. Budapest, 1996. Nemzeti Szakképzési Intézet. 276 p.

Könyvszerkesztés:

Légkör – közérzet – tanulás. Változatok iskolai életvilágokra. DE Neveléstudományi Tanszék, Debrecen, 2005. 224. p

A neveléstudomány értelmezései. Szöveggyűjtemény. Debrecen, 2001. DE Kossuth Egyetemi Kiadója. (Pallas Debrecina I.) 391 p. (társszerkesztővel)

Eszköztár a tanárszakos hallgatók intézményi pedagógia gyakorlataihoz. Debrecen, 1999, KLTE Neveléstudományi Tanszék. 275 p.

Szöveggyűjtemény a „Neveléstudomány rendszere, alapjai” tanulmányozásához. Debrecen, 1998. KLTE Neveléstudományi Tanszék (társszerkesztővel) 340 p.

Határmenti együttműködés a felsőoktatásban. Acta Paedagogica Debrecina 96. Debrecen, KLTE Neveléstudományi Tanszék. 1997. 278. p. (társszerkesztővel)

Könyvfejezet:

Bevezetők, témaösszefoglalók a nyolc fejezethez. In Buda András (szerk.): Iskolai élményvilágok. Bölcsész Konzorcium HEFOP Iroda, Bp. 2006. 31 p.

Tanulási kudarcok a középiskolában. In Buda Mariann (szerk.): Légkör – közérzet – tanulás. Változatok iskolai életvilágokra. DE Neveléstudományi Tanszék, Debrecen, 2005. 158-182. p.

Kutatásmódszertani alapok (20.000 char).

Méréselméleti ismeretek (28.000 char).

Értékelés az oktatásban (37.000 char).

In Buda András (szerk.): Pedagógiai eredményvizsgálatok. Elektronikus tankönyv. ELTE Tanárképző Portál, apertus.elte.hu.

A pedagógiai programok értékvilága. In Brezsnyánszky László (szerk.): Pedagógiai programok elemzése. Debrecen, 2000, Neveléstudományi Tanszék (Acta Pedagogica Debrecina 98.) 23-35. o.

Oktatásszociológiai vizsgálatok az iskolában. In Buda Mariann (szerk.): Eszköztár a tanárszakos hallgatók intézményi pedagógia gyakorlataihoz. Debrecen, 1999, KLTE Neveléstudományi Tanszék, 23-125. o.

Bevezetés. In Buda M., Kozma T.(szerk.): Határmenti együttműködés a felsőoktatásban. Acta Paedagogica Debrecina 96. Debrecen, KLTE Neveléstudományi Tanszék. 1997. 9 p.

13 lexikoncímszó. In Pedagógiai Lexikon. - Budapest: Keraban Kiadó, 1997.

Tanulmányok:

Iskolai zaklatás – az ismeretlen ismerős. In: Educatio, 2008. 3. sz. (Ősz; Veszélyes iskola tematikus szám). 373-386. o. (társszerzőkkel)

Agresszió az iskolában. In Fókusz, 2008. 3.sz. 5-23.o.

Iskolai erőszak, iskolai zaklatás. In. Fordulópont, 2008/3. 11-25.o.

A roma oktatásról – Kerecsend ürügyén. In Iskolakultúra, 2001. 8. sz. 81-88. o. (társszerzővel)

Útkeresés a labirintusban Kutatás a serdülők erkölcsi szocializációjáról. In Magyar Pedagógia, 2000. 4. sz. 473-498. o. (társszerzőkkel)

Minőség és szelekció. In Educatio 1999. 3. sz. (Minőség tematikus szám) 517-532. o.

A jövő emlékei. In Educatio, 1998. 4. sz. (NAT tematikus szám) 717-731. o.

A tanár mint harmadfajú Maxwell-démon. In Educatio, 1997. 4. sz., p. 657-669. 

A nevelési rendszerek elemzésének szükségességéről. In Új Pedagógiai Szemle, 1997. 11. sz. p. 23-31.

Recenzió

Tanulmányok a neveléstudomány köréből. In Iskolakultúra 12:10, 2002, p. 107-114.o.

Neveléstudomány az ezredfordulón. In Iskolakultúra 12:1, 2002, p. 107-113.

Konferencia előadások

2008. Taní-tani Konferencia, Miskolc. Előadás. Iskolai zaklatás – fogalmi és kutatási nehézségek.

2007. V. Kiss Árpád Konferencia, Debrecen. Előadás. Az iskolai zaklatás mint az iskola működési zavara.

2005. III. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest. Előadás. Tanulási nehézségek a középiskolában.

2003. III. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest. Előadás. Tanulási képességek, tanulási teljesítmény.

2003. III. Kiss Árpád Emlékkonferencia, Debrecen. Előadás. Logika és racionalitás. Tanítható-e a deduktív gondolkodás?

2002. Országos Pszichológus Nagygyűlés, Szeged. Előadás: Az iskolai erkölcsi szocializáció problémái.

2002. II. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest. Előadás: Egy konzervatív álláspont a szabályokról.

2001. I. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest. Előadás: Tanárszakosok vélekedései a tanári mesterségről. Egy kutatás tanulságai.

2001. I. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest. Előadás: Serdülő diákok erkölcsi ítéletalkotásának országos vizsgálata – nyitott kérdések elemzése.

1999. Társadalom – Emberi minőség – Jövő Konferencia, Budapest. (Pest Megyei Pedagógiai szolgáltató Intézet.) Nevelési eredményvizsgálatok szekció vezetése.

1999. Társadalom – Emberi minőség – Jövő Konferencia, Budapest. Nevelési eredményvizsgálatok szekció vezetése.